For rederier

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler. 

Vores persondatapolitik beskriver både, hvordan vi behandler oplysninger om dig, hvor vi får oplysningerne fra, og hvilke oplysninger vi behandler. Persondatapolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til de oplysninger om dig, som vi behandler. 

UFDS har tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed. Vi videregiver derfor kun dine oplysninger, hvis vi har et lovligt grundlag. Det kan vi have i lov om arbejdsskadesikring eller i persondata-reglerne.
Hvis vi ikke har et lovgrundlag for at videregive oplysningerne, vil vi bede dig om samtykke til, at oplysningerne bliver givet videre. 


Persondatapolitik

UFDS indhenter, registrerer og videregiver dine personoplysninger iht. lov om arbejdsskadesikring (LBK nr. 216 af 27/02/2107) med tilhørende bekendtgørelser.

Alle dine personoplysninger behandles fortroligt og i henhold til Lov om databeskyttelse (Lov 2018-05-23 nr. 502). 

Når vi behandler en anmeldelse om en ulykke, registrerer vi de oplysninger, som vi er forpligtet til efter lov om arbejdsskadesikring og de oplysninger, som er nødvendige for at behandle anmeldelsen og opgøre en eventuel erstatning efter databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra b (om opfyldelse af en kontrakt), art. 9, stk. 2, litra f (om retskrav) og art 6, stk. 1, litra f (om legitime interesser).

1. Hvilke oplysninger registrerer vi, og hvad bruger vi dem til

Når vi modtager anmeldelse om arbejdsskade, registrerer vi dit navn, adresse, cpr-nummer, oplysninger om den pågældende skade, din stilling, oplysning om indtjening, beskrivelse af hændelsen, evt. kontooplysninger og oplysninger om dit helbred. 

De indsamlede oplysninger registreres i UFDS med henblik på administration, rådgivning og behandling af din sag, herunder om din sag skal behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og om vi kan dække udgifter til medicinsk behandling.

2. Indhentning af oplysninger

Når vi har registreret sagen, sender vi som regel et spørgeskema til dig, hvor du selv giver os en række oplysninger.

Hvis vi har brug for flere oplysninger, f.eks. fra læger, tandlæger eller andre, beder vi dig om fuldmagt inden vi indhenter disse oplysninger. Oplysningerne sendes enten videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der tager stilling til dit krav, eller bruges af UFDS til at afgøre om du er berettiget til dækning efter lov om arbejdsskadesikring. 

Vi beder kun læger, tandlæger og andre parter om de oplysninger, vi specifikt skal bruge til behandlingen af din sag.

UFDS registrerer oplysninger fra det Centrale Personregister med henblik på opdatering af adresseoplysninger.

3. Opbevaring og sletning

UFDS opbevarer identificerbare personoplysninger om dig, så længe der er et sagligt formål med opbevaringen. 

Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, hvor UFDS kan blive mødt af et krav, der forpligter UFDS, er forpligtede til at opbevare oplysningerne efter lovgivning (f.eks. bogføringsloven og den financielle tilsynslovgivning) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.   

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysningerne efter forældelseslovens frister på 10 år fra skadedatoen ved skader på ting og 30 år fra skadedatoen ved personskade. 

Herefter slettes oplysningerne om dig.

4. Videregivelse af oplysninger om dig

Som udgangspunkt giver UFDS ikke personoplysninger videre, da vi i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt. I forbindelse med vores vurdering af sagen kan UFDS anvende faglige konsulenter og i den forbindelse videregive dine oplysninger.

UFDS har outsourcet skadebehandlingen til Sedgwick Leif Hansen A/S, hvorfor al skadeinformation, herunder personoplysninger videregives hertil. Uanset er det fortsat UFDS ansvar, at behandlingen af dine personoplysninger sker betrykkende og inden for lovgivningen.

UFDS/Sedgwick Leif Hansen A/S kan være forpligtet til at videregive personoplysningerne til myndigheder iht. gældende lovgivning, herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen og SKAT.

I tilfælde af svindel vil UFDS/Sedgwick Leif Hansen A/S videregive personoplysninger til politiet i forbindelse med anmeldelse af sagen.

5. Kommunikation via mail

Hvis vi sender mails til dig, der indeholder cpr-nummer eller følsomme personoplysninger, krypterer vi mailen. 

Hvis du sender mails, har du selv ansvaret for kryptering og fortrolighed. 

6. Vores hjemmeside

På vores hjemmeside www.ufds.dk anvender vi cookies som er strengt nødvendige for at websitet kan fungere og cookies af statistisk karakter der registerer data over flere brugeres navigation på hjemmesiden, som benyttes til intern analyse og statistik.

7. Brud på persondatasikkerheden

Hvis der sker brud på persondatasikkerheden, hos UFDS eller vores databehandlere, skal UFDS anmelde databruddet til Datatilsynet. 

Vores databehandlere arbejder under vores instruks og er underlagt vores krav vedrørende organisatoriske, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. 

Hvis vi oplever brud på persondatasikkerheden, er vi efter lovgivningen forpligtede til at anmelde bruddet til Datatilsynet inden for 72 timer. 

Hvis bruddet samtidig udgår en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder, informerer vi også dig direkte. Det vil vi gøre via email og brev. 

Skulle du ved en fejl modtage et brev eller en mail fra UFDS, som er stilet til en anden person, beder vi dig kontakte os på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – uanset indholdet af brevet.

8. Overførelse af oplysninger til 3. lande

Hvis du bor i Danmark, bliver dine oplysninger ikke overført til andre lande, hverken inden for eller uden for EU. 

Hvis du ikke bor i Danmark, kan UFDS i forbindelse med, at der skal indhentes speciallægeerklæring i sagen i forbindelse med behandlingen hos de danske myndigheder, overføre kopi af akter fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til en læge i dit hjemland/det land, hvor du bor.

Overførelsen sker da for at sikre, at dit krav mod UFDS kan vurderes på et forsvarligt grundlag og iht. lov om arbejdsskadesikring.

9. Dine persondatarettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Samtykke 
Hvis du har givet os samtykke til at hente oplysninger hos 3. part, vil dette foreligge skriftligt. 
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage – enten skriftligt på brev eller mail eller pr. telefon.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, beder vi dig oplyse om, vi skal henlægge sagen eller om du vil have sagen behandlet hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Indsigt
Du kan bede om en kopi af de oplysninger, som UFDS har registreret om dig. 

Berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller suppleret med flere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere komplette. 

Vi gør opmærksom på, at ved ændringer i allerede afgivne forklaringer om hændelsesforløb eller skadens omfang, vil vi bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at tage stilling til, hvilken forklaring, der skal lægges vægt på. 

Sletning
Du kan i visse tilfælde få dine oplysninger hos UFDS slettet, inden tidspunktet for vores egen generelle sletning indtræffer. 

Begrænsning af behandling
Du kan oplyse os, at du kun ønsker en begrænset behandling af dine oplysninger og kun behandler dem  med dit samtykke, med henblik på fastsættelse af et retskrav eller for at beskytte 3. part.

Indsigelse
Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger, kan du bede os henlægge sagen.

10. Ændring af eventuelle urigtige personoplysninger samt adgang til kopi af personoplysninger

Du kan altid få oplyst, hvilke personoplysninger UFDS har registreret om dig, og hvilke personoplysninger vi videregiver.

Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelle urigtige personoplysninger. Du kan også altid få oplyst, hvad dit samtykke dækker.

Du kan henvende dig til:
Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart
Amaliegade 33 B, 2.
1256 København K

Eller skrive en mail til:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

11. Klage over UFDS’ behandling af oplysninger

Hvis du er utilfreds med UFDS’ behandling af dine oplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

12. Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores håndtering af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:
Jacob Munch
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
T
elefon: 2936 2465

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én