For rederier

UFDS har tre hovedprodukter, som bliver tilbudt til medlemmerne

1) Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, (produktark)
2) Arbejdsskadelignende forsikring til skibe under fremmedflag (produktark)
3) Løsøreforsikring (produktark)

Policebegæring

Vi har konkurrencedygtige priser og er specialiseret i maritim forsikring.


Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

En arbejdsskadeforsikring dækker forsikringstageren mod enhver forpligtelse vedrørende arbejdsulykker m.m. efter lov om sikring mod følger af arbejdsskader.

Forsikringen omfatter som udgangspunkt personer, som rederen ansætter til at udføre arbejde på dansk indregistrerede skibe.

En arbejdsskadeforsikring omfatter også medarbejdere på kursus, hvis det er i arbejdsgivers interesse, at personen er på kursus eller i skole. Dette betyder, at kursusdage skal inkluderes i de samlede forhyringsdage, der indberettes for skibet. Hvis der er mange kursusdage, kan vi oprette en separat police kun for kursusvirksomhed.

Forsikringen omfatter ikke personale, som ikke er under kaptajnens kommando, og som ikke indgår i den almindelige drift af skibet, men har en specialopgave (f.eks. kontrolmåling af motor).

En arbejdsskadeforsikring dækker rejser i forbindelse med på- og afmønstring af DIS-skibe, men omfatter ikke transport til og fra den daglige arbejdsplads. Dog kan særlige tilfælde afhænge af en konkret vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Bemærk, at hvert skib skal indmeldes og have en separat police, førend forsikringen dækker.

Forsikringsbetingelser for lovpligtig arbejdsskade

Fremmed flag

UFDS kan også tilbyde arbejdsskadeforsikring på arbejdsskadelignende vilkår for besætninger forhyret på skibe under fremmed flag tilknyttet danske rederier.

Beregning, opkrævning og regulering af præmien følger samme mønster, som er gældende for arbejdsskadeforsikringen for besætninger på danske skibe.

Der gælder de almindelige forsikringsbetingelser for arbejdsskadeforsikring samt et tillæg med særlige betingelser. De særlige betingelser stipulerer, at alle erstatninger udbetales som et engangsbeløb.


Løsøreforsikring

Det er også muligt at tegne en løsøreansvarsforsikring i UFDS. Det er en forsikring i henhold til Lov om Søfarendes ansættelsesforhold § 61 vedrørende erstatningspligt. Forsikringen dækker tab eller skader opstået ved et dansk registreret skibsforlis, sørøveri, brand eller andet havari, der rammer skibet. Dog ikke tab eller skader opstået som følge af krig eller krigslignende forhold. Erstatningens størrelse svarer til Søfartsstyrelsen udstedte bekendtgørelse om erstatning til søfarende for ejendele gået tabt ved forlis eller andet havari.

Gå til blanketter

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én