Alle nyheder

På gårsdagens generalforsamling har en enig bestyrelse godkendt UFDS’ årsrapport for 2022, som derfor snart vil blive offentliggjort. Rapporten fortæller om et år, hvor aktivitetsniveauet er tilbage på præ-corona-højder, og om et grundlæggende godt resultat trods udfordringer.

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart har i går, torsdag 27. april 2023, afholdt generalforsamling i Danske Rederiers mødelokaler på Amaliegade med deltagelse af en fuldtallig bestyrelse, direktør Jacob Munch og desuden adskillige medlemmer online på Teams.

Formand Lars Henneberg startede med at fremlægge årets resultat, der lyder på et overskud på 8,9 mio. kr. Det er en lille tilbagegang sammenlignet med sidste års plus på godt 10,5 mio. kr., men absolut tilfredsstillende set over de sidste fem år.

Regnskabet rummer blandt andet et investeringsafkast på -106,9 mio. kr., hvilket Lars Henneberg dog påpegede er sigende for investeringslandskabet generelt og derfor ikke noget, der kun har ramt UFDS.

Det negative afkast blev desuden godt opvejet af et overskud på små 92 mio. kr. på forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser, og det forsikringstekniske resultat landede på 24 mio. kr., hvilket er en klar forbedring af sidste års minus på 10,7 mio. kr.

UFDS har pr. 31. december 2022 et anerkendt kapitalgrundlag på 215 mio. kr., som består af 160 mio. kr. i egenkapital, 7 mio. kr. i fortjenstmargen og 48 mio. kr. i supplerende kapital. UFDS’ solvenskapitalkrav udgør 123,9 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 125,9 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Solvensdækningen ultimo 2022 er således 174 procent, hvilket – som Lars Henneberg udtrykte det til generalforsamlingen – ’er lige til øllet’, idet selskabet har en målsætning om en solvensdækningsgrad på 180 procent.

Det der navnlig lægger pres på solvensdækningsgraden er, at AES ikke afgør sager nok til, at UFDS kan udbetale erstatninger i samme takt, som forbundet modtager ny forretning. Dette medfører stigende hensættelser og dermed stigende kapitalkrav.

For 2023 forventer UFDS et positivt resultat efter skat på små tre mio. kr., hvilket dog afhænger meget af skadesudviklingen og udviklingen på de finansielle markeder. Det er fortsat bestyrelsens målsætning at øge egenkapitalen yderligere inden for tre til fem år, så den forventede vækst i kapitalkravet følges.

Gang i søfarten igen

2022 blev året, hvor vi umiddelbart kunne lægge coronapandemien bag os, hvilket afspejler sig i den stigning i antallet af forhyringsdage, UFDS har oplevet inden for både Gods, Tank og Passagerer, mens Offshore/service er gået en smule tilbage.

Til gengæld er antallet af anmeldte skader også steget, fra 470 i 2021 til 590 sidste år, en stigning på 26 procent, hvilket er markant, men skal ses i sammenhæng med, at 2020 og 2021 havde et meget lavt antal anmeldte skader i historisk perspektiv.

Antallet af skader er nu på niveau med 2019 og tidligere, og det samme gælder frekvensen, altså antallet af anmeldte skader pr. forsikrede, som også er steget i 2022, men igen er på niveau med tiden før 2020. Det er nærliggende at konkludere, at de to forrige års lave antal anmeldelser er relateret til ændring i aktiviteterne som følge af Covid-19, samt udviklingen af beskæftigede mellem fareklasserne.

På baggrund af denne udvikling, samt det faktum at rederiernes kontinuerlige arbejde for at forbedre sikkerheden til søs mindsker antallet af ulykker, kan vi konkludere, at det er blevet mere sikkert at færdes ombord på danske rederiers skibe til gavn for alle parter, såvel de ansatte søfolk som rederierne og UFDS.

Apropos corona, så har UFDS kun fået meget få anmeldelser om Covid-19-udbrud, og der er endnu ikke anerkendt nogle af disse som arbejdsulykker. Selvom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fortsat behandler enkelte anmeldelser vedr. Covid-19, kan vi nu konkludere, at pandemien ikke har haft væsentlig økonomisk påvirkning for UFDS.

»2022 var et begivenhedsrigt år for UFDS, men vi kommer ud med et godt resultat. Vi fik også afsluttet outsourcingen af skadesbehandlingen, policeadministrationen og økonomifunktionen til Sedgwick Danmark, så på den baggrund ser vi frem til at videreudvikle vores indsats, ikke mindst til gavn for den skadelidte, der vil opleve en bredere og bedre indsats for at komme videre efter arbejdsulykken,« siger Lars Henneberg.

»Vi kan også mærke, at der er kommet gang i søfarten igen, specielt på Gods og Passagerer, og selvom der også er kommet flere skader, så er vi egentlig bare tilbage på niveauet før corona; frekvensen er faktisk lavere end i 2019 og 2018, og antallet af sager oversendt til AES er også faldet væsentligt,« tilføjer han.

Bestyrelsen sluttede generalforsamlingen med at godkende årsrapporten for 2022, som derfor vil blive offentliggjort inden længe.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én