Alle nyheder

Jacob Munch, administrerende direktør i Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart, ser tilbage på et begivenhedsrigt år.

2020 vil uden tvivl blive husket som COVID-19-året. Corona-pandemien har haft store konsekvenser for hele verdenssamfundet. Derfor har skibsfarten også været ramt.

Danske såvel som internationale rederier har haft store udfordringer med at gennemføre besætningsskifter som planlagt på grund af blandt andet lukkede havne og lufthavne samt andre restriktioner i de enkelte lande.

Konsekvensen har været, at nogle besætninger har haft meget lange udeperioder med et øget fysisk og psykisk arbejdspres. I princippet kunne det øgede pres have ført til flere arbejdsskader, men det lader heldigvis ikke umiddelbart til at være tilfældet.

For rederierne med hjemlige aktiviteter har nedlukningen medført nedgang i aktiviteterne, og for de ansatte har det betydet hjemsendelser eller egentlige opsigelser.

Fald i anmeldte skader

Vi har i 2020 oplevet et fald i antallet af anmeldte arbejdsskader med godt en tredjedel. En del af forklaringen kan være den verdensomspændende pandemi. De tilbagemeldinger, vi har fået fra rederierne, tyder i hvert fald på, at der inden for flere brancher har været et lavere aktivitetsniveau på grund af coronaen. Dermed reduceres risikoen for arbejdsskader principielt også.

Andre tilbagemeldinger går på, at netop COVID-19 har været med til at øge fokus på sikkerhed og sundhed generelt blandt besætningerne, som har været endnu mere opmærksomme på at følge retningslinjerne. Om det er hele forklaringen på faldet i antallet af anmeldelser, kan vi dog ikke sige med sikkerhed, men det kan sagtens være en væsentlig årsag.

Faldet i antallet af skadesanmeldelser er også en af grundene til, at vi overordnet set med økonomiske briller kan kalde 2020 for et tilfredsstillende forsikringsår for UFDS. Vi kommer ud af året med et beskedent overskud, hvilket også har været målsætningen. Det skyldes dog ikke alene faldet i antallet af anmeldelser. De budgetteret omkostninger til tidligere års sager er ikke blevet så høje som forventet, så teknisk set får vi et såkaldt ”positivt afløb”.

Desuden har vi effektiviseret og optimeret en række processer ligesom stillinger i administrationen ikke er blevet genbesat - uden at det er gået ud over serviceniveauet.

Negative renter udfordrer

Trods den positive udvikling med færre skader og et positivt økonomisk afkast, åbner vi et nyt år med et paradoks. De faldende og negative renter påvirker desværre den fremtidige økonomi, og det er den altovervejende forklaring på, at det på trods af et tilfredsstillende 2020 har været nødvendigt at hæve præmien for 2021.

Præmiestigningen skal ses i lyset af, at den faldende rente ellers risikerer at udhule hele kapitalgrundlaget i UFDS, da nutidsprisen for fremtidige erstatninger bliver større, og vores erstatningsudbetaling typisk først begynder tre til fem år efter ulykken.
Generelt ser vi dog positivt på det nye år, da vi blandt andet arbejder med yderligere tiltag for at optimere omkostningerne, og styrke UFDS’ konkurrenceevne, og med tilknytningen af endnu en socialrådgiver er det vores håb, at vi kan yde endnu bedre service og hjælp til de skadelidte. Sammenholdt med medlemmernes løbende indsats for at optimere sikkerheden betyder det, at vi forhåbentlig kan se frem til et fortsat fald i antallet af skader, så vi kan fortsætte den positive udvikling også i 2021.

Godt nytår!

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én